Dzięki hojności ludzi dobrego serca w 2016 roku w ramach akcji 1 %, udało nam się zebrać kwotę: 565.135,91zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym m.in. poszerzenie bazy lokalowej związanej z rozwojem naszych placówek.

W najbliższej przyszłości planujemy stworzenie form pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego, spójnego sytemu rehabilitacji, edukacji i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości.

WSPÓLNIE UDA NAM SIĘ POMAGAĆ JESZCZE WIĘCEJ, I JESZCZE LEPIEJ!

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

E.Malicka