Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów (absolwentów gimnazjum) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia.

Kształcenie odbywa się w cyklu 3 letnim ( z możliwością wydłużenia etapu nauczania o jeden rok) w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy.

Klasy liczące od 4 do 8 uczniów.

Głównym celem kształcenia szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i samodzielnego- na miarę możliwości- dorosłego życia.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy to :

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne – zajęcia, których celem jest doskonalenie i utrwalanie wiedzy zdobytej na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w życiu dorosłym,
 • zajęcia kształtujące kreatywność – plastyczne muzyczne, taneczne dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • rewalidację indywidualną – o charakterze ogólnorozwojowym i logopedycznym- wspomagającą rozwój uczniów i usprawniającą zaburzone funkcje,
 • wychowanie fizyczne – stymulujące ogólny rozwój sprawności fizycznej a także usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych,
 • religia,
 • PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – którego celem jest m.in.: uczenie wykonywania różnych czynności wytwórczych i obsługowych, opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy w zakresie:
 • gospodarstwa domowego – zakres prac, zajęć opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego ( prace porządkowe, prasowanie, pranie, sporządzanie posiłków),
 • prac ogrodniczo-porządkowych – uprawa i pielęgnacja roślin, tworzenie kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, prace porządkowe na terenach zielonych,
 • pamiątkarstwa – wytwarzania przedmiotów ściśle powiązanych z kalendarzem, uwzględniające pory roku i święta okolicznościowe.

Profile mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb uczniów oraz środowiska lokalnego.

Szkoła zapewnia:

 • doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych
 • opiekę psychologiczną
 • indywidualizację nauczania
 • zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne
 • możliwość korzystania ze stołówki (posiłków) i dowozu uczniów do szkoły

Działalność kulturalno – edukacyjna szkoły to organizowanie :

 • imprez i uroczystości szkolnych,
 • wycieczek do instytucji użyteczności publicznej, ośrodków kulturalnych.