Projekty

loga

Projekty - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK

KONTYNUACJA PROJEKTU „RÓWNE SZANSE I EDUKACJA RZEDSZKOLNA BEZ BARIER”

Po wakacyjnej przerwie kontynuowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”. W jego ramach realizowane są zadania tj.

 • prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (gimnastyka korekcyjna, trening kompetencji spoĹ‚ecznych, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, sensoplastyka, logo rytmika);
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola „Bratek”;
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Ponadto w ramach w/w projektu odbyło się szkolenie i superwizja kadry Niepublicznego Przedszkola „Bratek” z Panem mgr Jackiem Kielinem „Jak konstruować indywidualny program Edukacyjno- Terapeutyczny”.

Zakończona została realizacja zaplanowanych na okres styczeń – czerwiec 2017 r. działań w ramach projektu „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier” nr RPZP.08.01.00-32-K065/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku.

Działania te obejmowały:

 • Zadanie 1: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia:

– Warsztaty plastyczne z elementami Sensoplastyki

– Gimnastyka korekcyjna

– Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

– Trening kompetencji społecznych

– Logorytmika

 • Zadanie 2: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola „Bratek”

Przeprowadzone zostały następujące działania dla kadry Niepublicznego Przedszkola „Bratek”:

 1. Superwizje prowadzone przez p. Jacka Kielina (01.02., 09.03, 23.05.2017 r.)
 2. Staż 4 nauczycieli w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Saplings Eductaing for Life – Poznań (14-15.02.2017 r., 25-27.04.2017 r.)
 3. Konsultacje PECS (I termin: 28.02-01.03.2017 r., II termin: 09-10.05.2017 r.) przeprowadzone przez p. Monikę Zemke Konsultanta PECS z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Saplings Educating for Life w Poznaniu
 4. Szkolenie „Programowanie i realizacja treningu samodzielności” (18.03.2017 r. i 01.04.2017 r.) przeprowadzone przez p. Karolinę Staszak-Sulikowską i p. Izabelę Michno
 5. Szkolenie „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?” (07-08.04.2017 r.) przeprowadzone przez Strefę Dobrych Emocji Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych p. Jacka Kielina z Poznania
 6. Szkolenie „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart” (22.04.2017 r.) przeprowadzone przez p. Łukasza Prochwicza z Ośrodka Szkolenia SCOLARIS w Warszawie
 7. Szkolenie „Standardy wsparcia edukacji, samodzielności i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością” (27-28.06.2017 r.) przeprowadzone przez p. Karolinę Staszak-Sulikowską
 • Zadanie 3: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 1. Dostosowano istniejące miejsca wychowania przedszkolnego poprzez zatrudnienie 3 asystentów dziecka niepełnosprawnego, których zadaniem było wykonywanie czynności opiekuńczych względem dziecka niepełnosprawnego oraz udział w zajęciach specjalistycznych, w których uczestniczyło dziecko w ramach projektu.
 2. Zakupiono i zainstalowano system monitoringu w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” w Laskowie 16.
 3. Zakupione zostało urządzenie „Dalmatyńczyk Invento” – wersja podstawowa oraz stolik do komunikacji pozawerbalnej

 

Kolejny etap realizacji projektu zaplanowany jest na termin wrzesień-grudzień 2017 r.

Prowadzone będą nadal zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zatrudniona zostanie 3 asystentów dzieci z niepełnosprawnościami oraz w ramach zadania polegającego na doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola „Bratek” przeprowadzone zostaną następujące działania:

– 3 spotkania Superwizyjne,

– szkolenie „Jak konstruować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny”

– szkolenie „Makaton II stopień”

– szkolenie „Jestem chłopcem. Jestem dziewczynką. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci w wieku przedszkolnym”

 

loga

W dniu 23 maja 2017 r. odbyła się superwizja kadry Niepublicznego Przedszkola „Bratek” z Panem mgr Jackiem Kielinem i Panią mgr Dominiką Dopierałą.
Superwizje prowadzone są w ramach projektu „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i są formą wsparcia dla nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

———————————————————————————————————————-

loga

W dniach 09-10.05.2017 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” w Barlinku w ramach projektu „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się konsultacje z zakresu wdrażania metody komunikacji alternatywnej PECS. Konsultacje dla kadry nauczycieli przeprowadziła Pani Monika Zemke – Konsultant PECS z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Saplings Educating for Life w Poznaniu.

Konsultacje skupiają się na zaaranżowaniu skutecznego środowiska do komunikacji i nauczaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonalnego komunikowania się.

——————————————————————————————————————-

Z dniem 01.04.2017 r  w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom  „Bratek”  realizowane jest  zadanie pod nazwą:

„Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.

Jest to  możliwe  dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny Wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 2/2016 pn: „ Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym z dnia 24-10-2016.

Zadanie  współfinansowane jest ze środków PFRON.

Projekt realizowany będzie w terminie od dnia 01 kwietnia 2017 r do dnia 31 marca 2019 roku.

Celem Projektu jest miedzy innymi zwiększeniu samodzielności beneficjentów poprzez poszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych oferowanych przez Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.

Beneficjenci projektu uczestniczą w indywidualnych oraz zespołowych  formach wsparcia:

– Choreoterapia,

– Muzykoterapia.

– Artterapia,

– Terapii wprowadzającej alternatywne i wspomagające systemy komunikacji,

– Terapii EEG Biofedback,

– Fizjoterapii,

– Hipoterapii,

– Terapii na Basenie,

– Dogoterapii.

Zajęcia prowadzi 11  specjalistów a realizacja zadań  koordynowana jest  przez personel administracyjny Projektu.

Specjalistycznym wsparciem objętych jest 60 beneficjentów w wieku od 3 do 23 roku życia. Zgodnie z wymogami formalnymi do Projektu rekrutowani byli dzieci i młodzieży niepełnosprawna z ośrodka. Podstawą uczestnictwa w Projekcie jest posiadanie przez beneficjenta aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

——————————————————————————————————

loga

„RÓWNE SZANSE I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA BEZ BARIER” – Zadanie 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych

Logorytmika

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” odbywają się zajęcia Logorytmiki

Logorytmika jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno – ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania, ściśle podporządkowanych terapii prowadzonej przez logopedę. Zastosowane podczas zajęć ćwiczenia muzyczno-ruchowe, ćwiczenia słowno-ruchowy czy swobodny ruch, który prócz muzyki, stanowi w logorytmice jeden z głównych motywów ćwiczeń, dają możliwość pracy wszystkim dzieciom niezależnie od występujących u nich deficytów rozwojowych. 

Celem naszych zajęć logorytmicznych jest ukazanie dziecku elementów wspólnych dla muzyki i wypowiedzi tj. tempo, rytm, akcent, melodia, głośność czy artykulacja. Razem z dziećmi wykonujemy:

– ćwiczenia ruchowe, którym towarzyszy muzyka odpowiadająca za ruch dziecka, reguluje napięcie mięśniowe, wycisza za duże napięcie psychiczne, a w razie potrzeby pobudza dziecko do działania. Poprzez te ćwiczenia kształcona jest u dziecka orientacja kierunkowa, która odgrywa ważną rolę w swobodnym przemieszczaniu się w przestrzeni;

– ćwiczenia słuchowo-ruchowe przygotowują dziecko do różnicowania elementów muzycznych, czyli kształcenia prawidłowej koordynacji słuchowo-ruchowej, stymulują wrażliwość słuchową, uczą odbioru poprawnego wzorca, podawanego przez terapeutę. W ich skład wchodzą ćwiczenia słuchowo-ruchowe-rytmiczne (reakcja ruchowa na na muzykę czy słowo), ćwiczenia dynamiczne i agogoiczne (uczą poczucia tempa, kształtują wyobraźnię słuchową)oraz ćwiczenia rytmiczne (kształtują poczucie rytmu),

– ćwiczenia kształtujące inwencję twórczą, tj. gra na instrumentach, oraz ćwiczenia ilustracyjno-taneczne.

 

loga

„RÓWNE SZANSE I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA BEZ BARIER” – Zadanie 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych

Trening kompetencji społecznych

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” odbywają się zajęcia Treningu kompetencji społecznych.

Trening kompetencji społecznych prowadzony jest w 2-4-osobowych grupach. Jego głównym celem jest kształtowanie umiejętności społecznych (akceptowanie odmienności i otwartość na nią, współpraca w grupie) przy jednoczesnym poznawaniu siebie, swoich możliwości oraz ograniczeń, jako punktu wyjścia do poznania innych.

Podczas zajęć ważne  obszary w życiu człowieka  kształtowane są poprzez zabawę oraz aktywne działanie dziecka i zdobywanie własnych doświadczeń oraz ćwiczenie umiejętności w praktyce. Realizacja przyjętych celów następuje przez wprowadzenie gier i ćwiczeń terapeutycznych, edukacyjnych lub rozwojowych, dzięki którym dzieci zdobywają nowe doświadczenia społeczne, emocjonalne oraz poznawcze.

 

 

loga

„RÓWNE SZANSE I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA BEZ BARIER” – Zadanie 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych

Zajęcia Gimnastyki korekcyjnej

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” odbywają się zajęcia Gimnastyki korekcyjnej.

Gimnastyka korekcyjna jest to formą ćwiczeń fizycznych, mających doprowadzić do skorygowania nieprawidłowości powstałych w układzie narządów ruchu. Gimnastyka korekcyjna ma do osiągnięcia szereg celów. Najważniejsze z nich to:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń ciała i doprowadzenie ich, o ile to jest możliwe, do stanu prawidłowego;
 • niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu;
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

 

 

loga

„RÓWNE SZANSE I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA BEZ BARIER” – Zadanie 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” odbywają się również Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia metodą Weroniki Sherborne oparte są na nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z rówieśnikami, osobami dorosłymi. Mają one na celu poznawanie schematu ciała oraz kształtowaniu świadomości przestrzeni. Ćwiczenia te służą doskonaleniu relacji opiekuńczych, relacji – „ ja z partnerem”, relacji  „ja – ty”, relacji  „przeciwko” –  mocy i energii. Zastosowane podczas zajęć rekwizyty (chusta animacyjna, tunel, koce, piłki, ścieżka sensoryczna, zjeżdżalnia, piasek kinestetyczny, itp.)  usprawniające zmysły, sprawiają, że dzieci otwierają się na nowe doznania, pokonują własne bariery w kontaktach z rówieśnikami oraz czerpią z nich dużą przyjemność.

 

 

loga

„RÓWNE SZANSE I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA BEZ BARIER” – Zadanie 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych

Warsztaty plastyczne z elementami Sensoplastyki©

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek” odbywają się zajęcia Warsztatów plastycznych z elementami Sensoplastyki©.

Sensoplastyka© są to zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Materiały sensoryczne na zajęciach opierają się jedynie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji dzieci. Pokazywanie procesu przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe. Doświadczanie małych sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Jest to uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej poprzez mieszanie różnych artykułów spożywczych. Sensoplastyka© to po prostu  kolorowe brudzenie 🙂

 

loga

 

Harmonogram szkoleń realizowanych w projekcie „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”

Terminarz zajęć specjalistycznych w projekcie „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”

 

loga

„RÓWNE SZANSE I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA BEZ BARIER”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Łączna wartość projektu: 394 706,25 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 331 094,30 zł

Celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020 jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

Projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier” to kompleksowy model zakładający zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu myśliborskiego, choszczeńskiego i pyrzyckiego.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania merytoryczne:

 1. Dodatkowa oferta specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym – wsparciem objętych zostanie 3 dzieci poprzez indywidualną opiekę asystenta w trakcie zajęć przedszkolnych oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych.
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kluczowe z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej:

o   warsztaty plastyczne z elementami sensoplastyki,

o   zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

o   zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,

o   zajęcia z zakresu treningu kompetencji społecznych,

o   zajęcia z logorytmiki.

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi. W czasie trwania projektu zrealizowane zostaną:

°         Superwizja

°         Konsultacje i staż PECS w specjalnej placówce „Saplings Educating for life” w Poznaniu

°         Szkolenie „Programowanie i realizacja treningu samodzielności”

°         Szkolenie „System kart”

°         Szkolenie „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?”

°         Szkolenie „Standardy wsparcia edukacji samodzielności i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością”

°         Szkolenie „Makaton II stopień”

°         Szkolenie „Jak konstruować Indywidualny  Program Edukacyjno-Terapeutyczny?”

°         Szkolenie „Jestem chłopcem, jestem dziewczynką. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci w wieku przedszkolnym”

Harmonogram projektu

Regulamin projektu

 

E. Malicka

————————————————————————-

„OD DIAGNOZY DO DZIAŁANIA – INTENSYWNE NAUCZANIE I TERAPIE WSPOMAGAJĄCE KLUCZEM DO SAMODZIELNOŚCI” (TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, INTENSYWNA TERAPIA BEHAWIORALNA)

Z dniem 30 listopada w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” zakończył się projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w ramach którego odbywały się m.in. zajęcia Terapii integracji sensorycznej oraz Intensywnej terapii behawioralnej.  Pierwsza z nich miała na celu rozwój prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych poprzez wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. Miała ona charakter zabawy ruchowej. Podczas zajęć dostarczane były dziecku bodźce, których najbardziej potrzebował jego system nerwowy. W przypadku Intensywnej terapii behawioralnej podstawą była diagnoza i ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Terapeuta miał za zadanie wykształcić  u dziecka jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

1.      mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

2.      rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

3.      usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”.

009

009

„OD DIAGNOZY DO DZIAŁANIA – INTENSYWNE NAUCZANIE I TERAPIE WSPOMAGAJĄCE KLUCZEM DO SAMODZIELNOŚCI” (TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH)

W ramach projektu współfinasowanego ze środków PFRON, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.”Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w naszym Ośrodku odbywają się, prócz dogoterapii, zajęcia Treningu Kompetencji Społecznych. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym biorą udział w terapii, która ma na celu zwiększenie ich samodzielności w życiu codziennym. Podopieczni rozwijają umiejętności rozumienia siebie i innych osób w różnych sytuacjach społecznych, a także obserwują prawidłowe wzorce zachowań przebywając w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone są przez oligofrenopedagogów, posiadających doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

 1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,
  z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
  pn.”Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”

 009

„OD DIAGNOZY DO DZIAŁANIA – INTENSYWNE NAUCZANIE I TERAPIE WSPOMAGAJĄCE KLUCZEM DO SAMODZIELNOŚCI” (DOGOTERAPIA)

Z początkiem czerwca w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” ruszył projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w ramach którego odbywają się m.in. indywidualne i grupowe zajęcia dogoterapii. Dzieci w atmosferze zabawy zdobywają nowe, ciekawe doświadczenia, uczą się jak być opiekuńczym oraz jak bezpiecznie zachowywać się w obecności zwierzaka. Pod okiem wykwalifikowanej terapeutki – Pani Agaty Lewandowskiej i jej współpracowników – Rubi i Amber, dzieci wzbogacają swoją rehabilitację poprzez terapię z użyciem psów.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

 1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,
  z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
  pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”.

009

                                       ——————————————————————————————-

009

Zgodnie z umową nr ZZO/000073/16/D z dnia 22.12.2014r. w ramach ogłoszonego XV konkursu z dnia 15.09.2014r. zadań zleconych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym”, realizowane są zajęcia:

 • ARTTERAPIA,
 • CHOREOTERAPIA,
 • EEG BIOFEEDBACK,
 • FIZJOTERAPIA,
 • HIPOTERAPIA,
 • MUZYKOTERAPIA,
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA, w tym ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI.

 

E. Malicka

                                       ——————————————————————————————

SAMOTNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI – KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniach 9 i 10 listopada 2015r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa podejmująca temat samotności, którą zorganizowało barlineckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” wraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym ze Szczecina. Obecni byli przedstawiciele władz – m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marcin Kowalski z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dwudniowa konferencja podejmująca temat samotności – także osób niepełnosprawnych dostarczyła niezbędnej wiedzy, skłaniając do dyskusji i głębszej refleksji. Omawiano wiele wymiarów samotności – zarówno tych medycznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, jak i duchowych.  Wykładom przysłuchiwali się zaproszeni goście oraz przybyli w ciągu tych dwóch dni wszyscy zainteresowani zagadnieniem samotności – określanej nie rzadko jako „choroba naszych czasów”.

Podczas konferencji wystąpiło blisko trzydziestu ludzi nauki, profesorów i doktorów m.in. z Uniwersytetu Szczecińskiego, Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród nich m.in. dr hab. Andrzej Potemkowski profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr. hab. Bożena Mroczek, prof. Jacek Rudnicki ze Szczecina, ks. prof. Adam Świeżyński z Warszawy, profesor Jerzy Samochowiec z Kliniki Psychiatrii i profesor Beata  Karakiewicz z Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prelegentami podczas konferencji byli również wywodzący się z Barlinka: dr hab. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wiesław Dyk oraz dr Tadeusz Dyk  podejmujący kreatywne i duchowe wymiary samotności. Wszystkie wykłady dały symptom do dyskusji zarówno podczas oficjalnych sesji oraz obrad, jak i podczas kuluarowych rozmów, które były okazją do wymiany cennych doświadczeń i własnych spojrzeń na podejmowane problemy.

W drugim dniu konferencji wystąpił Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” Jerzy Drobotko z prezentacją pod nazwą: „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – Czy niepełnosprawność = samotność. Kilka refleksji i pomysłów”, a także P. Agnieszka Liśkiewicz z tematem: „Samotność osoby niepełnosprawnej i jej rodziny, refleksje matki”.

Frekwencja obecności podczas trwania dwóch dni konferencji mogła cieszyć – na sali obecni byli zarówno rodzice osób niepełnosprawnych, terapeuci, pedagodzy, jak i przedstawiciele resortu zdrowia. Obecni w ciągu dwóch dni konferencji goście, byli usatysfakcjonowani jej efektami – zarówno poziomem wykładów jak i podjętej dyskusji. Wszystko na dziś wskazuje, iż tematyka będzie kontynuowana podczas konferencji w 2017 roku, po raz kolejny w Barlinku.

Konferencja „Samotność osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskryminacji – kampania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych” została współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

logo_PFRON_2011_r

SZKOLENIE WARSZTATOWE I KONSULTACJE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ CZŁONKÓW RODZIN NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 3, PODSUMOWANIE.

W dniach  09.10.2015, 20.11.2015, oraz 11.12.2015 odbyły się szkolenia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego – dla  rodziców opiekunów prawnych i członków rodzin, dzieci do 10 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

Spotkania miały na celu wyposażenie rodziców, oraz opiekunów w wiedzę ogólną dotyczącą niepełnosprawności. W ramach zajęć teoretycznych poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Charakterystyka różnych typów niepełnosprawności, współtowarzyszących im zaburzeń rozwojowych
 2. Potrzeby rozwojowe dzieci niepełnosprawnych i rola rodziny w ich zaspakajaniu
 3. Wczesna interwencja domowa- rodzic terapeutą swojego dziecka
 4. Rozwijanie i wspieranie samodzielności,
 5. Kształtowanie umiejętności prawidłowego jedzenia
 6. Rozwijanie i wspieranie mowy  i komunikacji, omówienie podstawowych  form komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 7. Zachowania trudne

Zajęcia teoretyczne zostały wzbogacone o ćwiczenia praktyczne. Rodzice mieli możliwość – tworzenia planów aktywności, planów dnia, systemów wizualnego wzmacniania. W małych grupach realizowali programy nauczania samodzielności- wcielając się w rolę dzieci, rodziców i terapeutów.

Analizowali zachowania trudne swoich dzieci, poszukiwali ich przyczyn i praktycznych rozwiązań. Jednym z szerzej omawianych zagadnień w ramach tego bloku tematycznego- były problemy odżywiania które często towarzyszą niepełnosprawnościom. Rodzice wykreślali profile żywieniowe swoich dzieci, uzupełniali siatki centylowe – stanowiące jedno z narzędzi do oceny poziomu rozwoju dziecka, diagnozowali aktualne problemy swoich dzieci związanych z jedzeniem.

Wszystkie ćwiczenia praktyczne zaproponowane przez szkoleniowców miały na celu- wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu a z drugiej strony  miały zwiększyć poziom wrażliwości i świadomości ograniczeń dzieci – które utrudniają lecz nie wykluczają nauki i rozwoju dziecka. Uczestnicy spotkań upewnili się w przekonaniu , że „ niepełnosprawność w jakimś stopniu i zakresie upośledza tylko pewne podlegające rozwojowi funkcje , lecz nigdy Człowieka-  jako Osoby”.

Dodatkowym walorem spotkań była wymiana doświadczeń samych uczestników, którzy  dzielili  się dobrymi praktykami i sposobami radzenia sobie z niepełnosprawnością w rodzinie.

logo_PFRON_2011_r

SZKOLENIE WARSZTATOWE I KONSULTACJE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ CZŁONKÓW RODZIN NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 2

W Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” po raz drugi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” odbyło się SZKOLENIE WARSZTATOWE i KONSULTACJE dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych.

logo_PFRON_2011_r

SZKOLENIE WARSZTATOWE I KONSULTACJE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ CZŁONKÓW RODZIN NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 1

W siedzibie „Bratka” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” odbyło się SZKOLENIE WARSZTATOWE i KONSULTACJE dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych. Przedstawiamy kilka zdjęć. To pierwsze z cyklu szkoleń – kolejne już w listopadzie.

logo_PFRON_2011_r

SZKOLENIE I KONSULTACJE DLA PRACOWNIKÓW

W dniach 18 – 21 sierpnia 2015 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie odbyły się szkolenia i konsultacje organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W dwudziestogodzinnym szkoleniu uczestniczyło 15 pracowników RPOT, którzy na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu:

– podstaw wiedzy o niepełnosprawności (rodzajach, przyczynach, współwystępujących trudnościach funkcjonalnych, potrzebach osoby niepełnosprawnej oraz roli opiekuna)

– pracy z dzieckiem z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz Zespołem Zaburzeń Więzi – ZAFAScynowne i uWIĘŹone dziecko.

– rozwijania samodzielności, komunikacji oraz pracy z zachowaniami trudnymi

Celem szkolenia było nie tylko wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ale umożliwienie praktycznych doświadczeń, wspólnego rozwiązywania trudności jakie pojawiają się w codziennej pracy. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych byli zarówno opiekunami ale też wcielali się w role swoich podopiecznych, dzięki czemu, choć w części doświadczyli ograniczeń osób niepełnosprawnych ( głuchych, niewidomych, autystycznych, upośledzonych intelektualnie).

Z pozoru łatwe zadania, codzienne czynności, bez możliwości udziału wszystkich zmysłów – stawały się nie lada wyzwaniem dla osób je realizujących, czasami nie były możliwe do wykonania bez pomocy osób trzecich. Uczestnicy szkolenia z wielkim zaangażowaniem przystępowali do kolejnych zadań, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy, modyfikowali na bieżąco swoje działania w oparciu o nową wiedzę. Zdobyte doświadczenia umocniły uczestników szkolenia w przekonaniu, że ich praca jest niezwykle istotna dla osoby niepełnosprawnej i może odegrać znacząca rolę w przezwyciężaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz trudnej sytuacji społeczno – emocjonalnej wychowanków placówki.

logo_PFRON_2011_r

SZKOLENIA WARSZTATOWE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA I GRUPY ODBIORCÓW – OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY

W dniach 03.07 oraz 06.07.2015 w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W szkoleniu udział brało 30 pracowników niepedagogicznych oraz wolontariuszy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” zajmujących się na co dzień opieką nad osobą z wieloraką niepełnosprawnością.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu:

– podstaw wiedzy o niepełnosprawności (rodzajach, przyczynach, współwystępujących trudnościach funkcjonalnych, potrzebach osoby niepełnosprawnej oraz roli opiekuna)

– rozwijania samodzielności, komunikacji oraz pracy z zachowaniami trudnymi

Celem szkolenia było nie tylko wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną z zakresu pracy z osobą niepełnosprawną ale umożliwienie praktycznych doświadczeń, wspólnego rozwiązywania trudności jakie pojawiają się w codziennej pracy. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych byli zarówno opiekunami ale też wcielali się w role swoich podopiecznych, dzięki czemu, choć w części doświadczyli ograniczeń osób niepełnosprawnych ( głuchych, niewidomych, autystycznych, upośledzonych intelektualnie).

Z pozoru łatwe zadania, codzienne czynności, bez możliwości udziału wszystkich zmysłów – stawały się nie lada wyzwaniem dla osób je realizujących, czasami nie były możliwe do wykonania bez pomocy osób trzecich. Uczestnicy szkolenia z wielkim zaangażowaniem przystępowali do kolejnych zadań, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy, modyfikowali na bieżąco swoje działania w oparciu o nową wiedzę. Zdobyte doświadczenia umocniły uczestników szkolenia w przekonaniu, że ich praca jest niezwykle istotna dla osoby niepełnosprawnej jej rodziny, ale też wskazały na konieczność ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

logo_PFRON_2011_r

bratek_logo_small

W dniach od 15 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego projekt : „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”

pn.

„Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

logo_PFRON_2011_r

W ramach projektu realizowane są szkolenia, ćwiczenia warsztatowe oraz indywidulane konsultacje dla trzech grup odbiorców:

– dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin dzieci niepełnosprawnych – posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. ( październik – grudzień 2015 r.)

-dla opiekunów i wolontariuszy zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. ( lipiec 2015 r.)

– dla kadry Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej (sierpień 2015 r.)

 

Informacje ogólne:

– udział w projekcie zakłada uczestnictwo we wszystkich modułach szkoleniowych
– zgłoszenie następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (do pobrania na stronie internetowej www.bratek-barlinek.pl lub w sekretariacie Stowarzyszenia przy ul. Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek)
– liczba miejsc ograniczona
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
– szkolenia są bezpłatne
– każdy blok szkoleniowy
– przewiduje konsultacje indywidualne zgodnie z potrzebami uczestników szkolenia.