Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci
i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością, realizujących:

 • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • edukację na poziomie szkoły podstawowej,
 • edukację na poziomie gimnazjum.

Do placówki mogą uczęszczać uczniowie w wieku od 3 do 25 r. ż. z: niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i Zespołem Aspergera, z zaburzeniami wzroku i słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami.

Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na sprzężoną niepełnosprawność lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego udziału w życiu społecznym.

Praca z uczniem odbywa się według w pełni zindywidualizowanego programu edukacyjno terapeutycznego modyfikowanego przez zespół terapeutyczny.

Możliwość korzystania ze stołówki (posiłków) oraz możliwości organizacji dowozu uczniów na zajęcia z gmin przyległych.

Ośrodek oferuje specjalistyczne zajęcia prowadzone przez profesjonalnie przygotowany zespół terapeutyczny.
Są to m.in.:

 • terapia neurologopedyczna oraz logopedyczna,
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia EEG Biofeedback,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • niedyrektywne metody terapeutyczne,
 • alternatywne formy komunikacji,
 • fizjoterapia, w tym terapia z wykorzystaniem metody Vojty,
 • artterapia.

Wychowankowie Ośrodka korzystają również z dodatkowych form rehabilitacji, dzięki środkom pozyskiwanym z PFRON oraz innych funduszy. Są to m.in.: hipoterapia, terapia wspomagająca z użyciem psów, muzykoterapia, choreoterapia, trening kompetencji społecznych.