O Nas

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2003 roku. Powołane jest, aby świadczyć pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dzieciom i młodzieży z wieloraką i głęboką niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest organizacją utrzymującą się ze składek, darowizn i dotacji,
nie prowadzi działalności gospodarczej, od roku 2005 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest członkiem Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.
Członkami Stowarzyszenia są m.in. rodzice dzieci niepełnosprawnych i profesjonaliści prowadzący
zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne.

Od września 2004 roku rozpoczął działalność powołany przez Stowarzyszenie Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy zajmujący się edukacją dzieci niepełnosprawnych oraz sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

We września 2005 roku przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Barlinek utworzono Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego – Świetlicę Terapeutyczną „Dziupla”, która realizuje działania profilaktyczne i psychoterapeutyczne w odniesieniu do dzieci i młodzieży wykazującej zachowania ryzykowne.

Od 2008 roku funkcjonuje powołane przez Stowarzyszenie Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z terenu miasta i gminy Barlinek oraz powiatu myśliborskiego.
W miarę możliwości do przedszkola mogą uczęszczać dzieci spoza gminy i powiatu. Głównym zadaniem przedszkola jest edukacja, terapia i opieka dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością od 2,5 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

W 2010 roku rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została ukończona w czerwcu 2012, sfinansowana została z odpisów 1% podatku dochodowego. I w nim aktualnie mieści się główna siedziba Stowarzyszenia.

20140507_150457

W 2012 roku Stowarzyszenie powołało do życia Szkołę Przysposabiającą do Pracy, w której naukę podejmują absolwenci Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz gimnazjów – z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną.

We wrześniu 2015 roku otworzono placówkę Niepublicznego Przedszkola Bratek w Laskowie
(gmina Przelewice).

W chwili obecnej Stowarzyszenie obejmuje edukacją 62 uczniów z 13 gmin w Niepublicznym Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Ponadto realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju 77 dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami. Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczęszcza 43 dzieci, a w Szkole Przysposabiającej do Pracy stanowiąca formę realizacji kształcenia ponadgimnazjalnego naukę kontynuuje 11 dorosłych uczniów. Łączna liczba korzystających z wszelkich form edukacji czy innej pomocy to obecnie 145 osób.

——————————————————-—————————

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „BRATEK”

Prezes: Zofia Gągało

DSC_7359_zmie_rozmiary

V-ce Prezes: Jerzy Drobotko

DSC_8013_zmie_rozmiary

V-ce Prezes: Agnieszka Liśkiewicz

Skarbnik: Wojciech Światłowski

DSC_6716_zmie_rozmiary

Sekretarz: Izabela Michno

DSC_8016_zmie_rozmiary

————————————————————————————

STATUT Stowarzyszenia  Pomocy Dzieciom „Bratek” w  Barlinku
po zmianach  z dnia 18 kwietnia 2013 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społecznie użyteczną  pomagającą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży z szeroko pojętą niepełnosprawnością, w szczególności: z upośledzeniem umysłowym  w  stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z  zaburzeniami sprzężonymi i zagrożonych patologią oraz rodzin, w których się wychowują
1. Działalność określona w punkcie 1 jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest stowarzyszeniem osób fizycznych.
3. Stowarzyszenie, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z porządkiem  prawnym i   ustrojem  Konstytucyjnym   Rzeczypospolitej  Polskiej.
4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem  zarejestrowanym i ma osobowość prawną.
§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
2. Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest miasto Barlinek.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 3 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z wykonana pracę na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4.W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy  w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia  Prezesa stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zebranie.

Rozdział II
Cele i środki działalności

§ 4

 1. Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności:  terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, diagnozę  i terapię środowisk zagrożonych patologią, profilaktykę zagrożeń patologią, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych , organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i zagrożone patologią.
 3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa poprzez:
  a) Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, politycznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
  b) Organizowanie i prowadzenie placówek i ośrodków o charakterze szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży.
  c) Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, 1% odpisów od podatku,  zapisów, nawiązek sądowych, dotacji państwowych i społecznych, subwencji.
  d) Informowanie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią.
  e) Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i młodzieży.
  f) Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami oświaty i służby zdrowia.
  g) Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących niepełnosprawności i zagrożeń patologią.
  h) Udzielanie zapomóg finansowych w formie refundacji kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem
  w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia.
  i) Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią.
  j) Organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.
  k) Działalność, o której mowa w pkt. 1 i 2 nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, który zgłosi pisemną deklarację, o przystąpienie do Stowarzyszenia i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu, potwierdzoną przez uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
  b) Korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
  c) Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  a) Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
  b) Regularnie opłacać składki członkowskie.
  c) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba  szczególnie  zasłużona  dla Stowarzyszenia lub idei, do realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony od płacenia składek  członkowskich.

§ 7

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
  a) Dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
  b) Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
  – nie płacenia składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok, mimo pisemnego upomnienia,
  – naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  – skazania prawomocnym wyrokiem na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
 2. Członkowi  Stowarzyszenia przysługuje prawo  odwołania  się  w  terminie 30 dni od podjęcia  uchwały  przez   Zarząd   Stowarzyszenia  do   Walnego   Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. W razie zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia w czasie trwania  kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 50% składu organu pochodzącego z wyboru.
 4. Kadencja członka władz Stowarzyszenia powołanego w trakcie trwania kadencji pozostałych członków upływa z chwilą zakończenia się kadencji pozostałych członków.

§ 9

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest co rok.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni
  i honorowi.
 3. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest obecność  połowy ogółu członków. W razie braku quorum następuje otwarcie drugiego terminu zebrania w pół godziny po pierwszym terminie, gdzie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
 4. Uchwały dotyczące zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności 3 ogółu członków Stowarzyszenia.
 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 6. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając pisemnie uczestników zebrania o jego terminie, miejscu i programie.
 7. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zajmuje się sprawami dla których zostało zwołane. Zwołuje je zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia.

§ 10

Walne Zebranie ma następujący zakres działania:

 1. Uchwala program działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 3. Decyduje w sprawach udzielenie lub nie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybiera władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 5. Uchwala zmiany Statutu Stowarzyszenia.
 6. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu. Uchwały Walnego Zebrania są w tym zakresie ostateczne.
 7. Podejmuje inne uchwały, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
 8. Decyduje o wstąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji.
 9. Uchwala regulamin Walnego Zebrania Członków oraz wytyczne i regulaminy wewnętrzne w tym regulaminy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Ustala wysokość składek członkowskich.

§ 11

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków określonej na daną kadencję Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

§ 12

 1. Zarząd składający się z 4-5 osób, wybiera ze swego składu prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
 3. Zebrania Zarządu zwoływane są przez jego Prezesa lub przez jego wiceprezesów w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. W składzie Zarządu co najmniej 50% wszystkich członków powinno być pracownikami pedagogicznymi.
 5. Członkowie zarządu Stowarzyszenia nie byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

Do zadań Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością i realizowanie zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalenie planów budżetu Stowarzyszenia oraz czuwanie nad ich wykonywaniem.
 4. Podejmowanie decyzji finansowych dotyczących Stowarzyszenia.
 5.  Zwoływanie Walnego Zebrania oraz opracowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, wykonywania budżetu i stanu finansowego, a także przygotowanie innych materiałów na Walne Zgromadzenie Członków.
 6. Określanie zasad i kierunków współdziałania Stowarzyszenia z władzami państwowymi i pozarządowymi, samorządowymi organizacjami politycznymi
  i społecznymi oraz zakładami pracy.
 7. Powoływanie komisji, zespołów i sekcji dla sprawnego działania Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składająca się z 3 do 5 osób wybiera ze swego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków
  b) Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia ma prawo wystąpić do Walnego Zebrania na najbliższym jego posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień a w ciągu roku sprawdzić czy wnioski zostały zrealizowane.
  c) Komisja Rewizyjna ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu o których to musi być każdorazowo powiadamiana pisemnie z czternastodniowym wyprzedzeniem
  d) Komisja Rewizyjna obowiązana jest do sporządzenia sprawozdań ze swych czynności i przedstawienie tych sprawozdań oraz wniosków na Walnym Zebraniu Członków, w tym udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi
  e) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  f) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  g) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 15

1. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok budżetowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia. Wszystkie środki finansowe przechowywane będą na rachunku bankowym.

§ 16

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe i środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  a) Składek.
  b) Darowizn, spadków, zapisów, odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz nawiązek sądowych.
  c) Dotacji z budżetu Państwa.
  d) Środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.
  e) Środków uzyskanych z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
  f) Źródła finansowania Stowarzyszenia są jawne.
  g) Zarząd Stowarzyszenia przedstawia coroczną informację o źródłach Stowarzyszenia w roku poprzednim oraz  o otrzymanej z Budżetu Państwa dotacji. Informacje te są sporządzane na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego Zarządu na każdy rok.
  h) Stowarzyszenie nie prowadzi  działalności gospodarczej.
  i) Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych wymienionych w § 4 pkt.1
  j) Cały dochód Stowarzyszenia uzyskany w wyniku działalności nieodpłatnej pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne, w ciągu 6 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 17

Do reprezentowania Stowarzyszenia przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub jednego z wiceprezesów i skarbnika. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną. Do reprezentowania Stowarzyszenia przy dokonywaniu wszystkich innych czynności prawnych i faktycznych upoważniony jest Prezes Zarządu lub wskazani przez Zarząd członkowie Stowarzyszenia.

§ 18

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę w sprawie przekazania majątku.

§ 19

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi  pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.